• پنجشنبه 9 الی 13
  • شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17
  • info@samarayan.com
  • +(21) 41354000 : تلفن

SLP-T400/403 & SLP-TX400/403

با کلیک بر روی مدل دستگاه مورد نظر فایل مورد نیاز را دانلود نمایید

XD3-40t SLP-TX400/TX403 SLP-T400/T403 نرم افزار چاپ بارکد

  • SLP-TX400 / 403
  • SLP-T400 / T403
  • نحوه جا زدن لیبل و ریبون
  • نرم افزار چاپ بارکد