• پنجشنبه 9 الی 13
  • شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17
  • info@samarayan.com
  • +(21) 41354000 : تلفن

Jolimark چاپ چک وپرفراژ

با کلیک بر روی مدل دستگاه مورد نظر فایل مورد نیاز را دانلود نمایید

BP-900KII DP-550 DP-560 BP-1000K

  • BP-900KII
  • DP-550
  • DP-560
  • BP-1000K