• پنجشنبه 9 الی 13
  • شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17
  • info@samarayan.com
  • +(21) 41354000 : تلفن

XT5-40 Series

با کلیک بر روی مدل دستگاه مورد نظر فایل مورد نیاز را دانلود نمایید

نرم افزار چاپ بارکد XT5-40 Series XT3-40 Series

  • XT5-40 Series
  • XT3-40
  • نحوه جا زدن لیبل و ریبون
  • نرم افزار چاپ بارکد