• پنجشنبه 9 الی 13
 • شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17
 • info@samarayan.com
 • +(21) 41354000 : تلفن

Datalogic بارکد خوان های با سیم

با کلیک بر روی مدل دستگاه مورد نظر فایل مورد نیاز را دانلود نمایید

QD2100 QW2100 QD2131 HD3130/3430 GD4130 GD4470

 • QD2100
 • تنظیمات کاربردی برای QD2100
 • QW2100
 • تنظیمات کاربردی برای QW2100
 • QD2131/2430
 • تنظیمات کاربردی برای QD2131/2430
 • HD3130/3430
 • تنظیمات کاربردی برای HD3130/3430
 • QD4130
 • تنظیمات کاربردی برای QD4130
 • GD4470
 • تنظیمات کاربردی برای GD4470