• پنجشنبه 9 الی 13
 • شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17
 • info@samarayan.com
 • +(21) 41354000 : تلفن

Datalogic بارکد خوان های بدون سیم

با کلیک بر روی مدل دستگاه مورد نظر فایل مورد نیاز را دانلود نمایید

QM2131 QM2430 Mobile(M2) GM4400 PDM9530 RIDA DBT6400

 • QM2131
 • تنظیمات کاربردی برای QD2100
 • QM2430
 • تنظیمات کاربردی برای QW2100
 • Mobile(M2)
 • تنظیمات کاربردی برای QD2131/2430
 • GM4400
 • تنظیمات کاربردی برای HD3130/3430
 • PDM9530
 • تنظیمات کاربردی برای QD4130
 • RIDA DBT6400
 • تنظیمات کاربردی برای GD4470