• پنجشنبه 9 الی 13
  • شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17
  • info@samarayan.com
  • +(21) 41354000 : تلفن

Datalogic بارکدخوان رومیزی

با کلیک بر روی مدل دستگاه مورد نظر فایل مورد نیاز را دانلود نمایید

MG-3450 MG-3200 MG-2200 MG-800i MG-1100

  • MG-3450
  • تنظیمات کاربردی برای MG-3450
  • MG-3200
  • تنظیمات کاربردی برای MG-3200
  • MG-2200
  • MG-800i
  • MG-1100