• پنجشنبه 9 الی 13
 • شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17
 • info@samarayan.com
 • +(21) 41354000 : تلفن

TSC لیبل پرینترهای صنعتی

با کلیک بر روی مدل دستگاه مورد نظر فایل مورد نیاز را دانلود نمایید

TTP-2410MT MX-240/340 ME-240/340 TTP-246m/pro/plus TTP-2410 TTP-384

 • TTP-2410MT
 • MX-240/340
 • ME-240/340
 • TTP-246m/pro/plus
 • TTP-2410
 • TTP-384
 • نحوه جا زدن لیبل TSC-2410/246
 • در صورت عدم نمایش فیلم روی دکمه زیر کلیک نمایید
 • نحوه جا زدن ریبون TSC-2410/246
 • در صورت عدم نمایش فیلم روی دکمه زیر کلیک نمایید
 • نحوه جا زدن لیبل TSC-MX 240/340
 • در صورت عدم نمایش فیلم روی دکمه زیر کلیک نمایید
 • نحوه جا زدن ریبون TSC-MX 240/340
 • در صورت عدم نمایش فیلم روی دکمه زیر کلیک نمایید
 • نحوه جا زدن لیبل TSC-ME 240/340
 • در صورت عدم نمایش فیلم روی دکمه زیر کلیک نمایید
 • نحوه جا زدن ریبون TSC-ME 240/340
 • در صورت عدم نمایش فیلم روی دکمه زیر کلیک نمایید
 • نحوه جا زدن لیبل TSC-384
 • در صورت عدم نمایش فیلم روی دکمه زیر کلیک نمایید
 • نحوه جا زدن ریبون TSC-384
 • در صورت عدم نمایش فیلم روی دکمه زیر کلیک نمایید