• پنجشنبه 9 الی 13
 • شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17
 • info@samarayan.com
 • +(21) 41354000 : تلفن

TSC تمامی مدل های رومیزی

با کلیک بر روی مدل دستگاه مورد نظر فایل مورد نیاز را دانلود نمایید

TE-200/300 TA-210/200 TDP-225 TTP-244/243

 • TE-200/300
 • TA-200/210
 • TDP-225
 • TTP-244/243
 • نحوه جا زدن لیبل TSC-TE200/TE300
 • نحوه جا زدن ریبون TSC-TE200/TE300
 • نحوه جا زدن لیبل TSC-TA200/TA210
 • نحوه جا زدن ریبون TSC-TA200/TA210
 • نحوه جا زدن لیبل TSC-TDP225
 • نحوه جا زدن ریبون TSC-TDP225
 • نحوه جا زدن لیبل TSC-244
 • نحوه جا زدن ریبون TSC-244